Psychologie staveb

V problematice psychologie staveb hledáme souvislosti různých úhlů pohledu na charakteristiky občanských staveb. Samotný úhel pohledu budeme napříště nazývat nárokem. Charakteristiky občanských staveb můžeme hodnotit z hlediska ergonomie, estetiky, hygieny, bezpečnosti a provozu. A to právě z hlediska příslušných nároků jejich uživatelů. Každá charakteristika má určitý význam pro jednotlivé provozně dispoziční prvky hodnocených staveb např. u sportovních zařízení máme na mysli konkrétně:

(vstup, vstupní halu, recepci)
(šatny, sprchy, toalety)
(sportoviště)
(rehabilitace)
(bary, obchody a dětské koutky)

Z hlediska uživatele objektu a v kontextu příslušných nároků si mohou být charakteristiky podobné nebo se mohou lišit. Bude-li zjištěna shoda mezi příslušnými charakteristikami, pak můžeme tvrdit, že pro uživatele objektu příslušné charakteristiky mají do jisté míry stejný význam v kontextu ergonomie, estetiky, hygieny a bezpečnosti jejich nároků.
Interkorelační matice ukáže strukturu preferencí uživatelů objektů z hlediska určitých nároků.

Definice preferenčně strukturální metody

METODA, JEJÍŽ POMOCÍ LZE ZÍSKAT INFORMACE O NÁROCÍCH NA NAVRHOVANOU STAVBU PŘÍMO OD PŘEDPOKLÁDANÝCH ( NEBO STÁVAJÍCÍCH ) UŽIVATELŮ STAVBY, A TO PRÁVĚ V PŘÍPADECH, KDY SE JEDNÁ O STAVBY, KTERÉ VYLUČUJÍ PŘÍMÉ KONZULTACE ARCHITEKTA S UŽIVATELI.

Metodika preferenčně - strukturální metody

Architekt a současně psycholog pomocí dotazníků vyplněných uživatelem stavby matematicko-statistickými metodami zjistí preference a interkorelační vazby charakteristik posuzovaného objektu a na základě jejich vyhodnocení popíše stav, který může následně využít pro návrh novostavby nebo rekonstrukci stávajícího objektu.

schéma preferenčně strukturální metody

schéma preferenčně strukturální metody

Dotazovaný hodnotí provozně dispoziční celky z hlediska svých nároků na charakteristiky posuzované stavby.

Přístup a metodika preferenčně strukturální metody

přístup a metodika preferenčně strukturální metody

5 celků x 4 nároky x 15 charakteristik = 300 vlastnosti

V každém provozně dispozičnímu celku je dotazovaným přiděleno pořadí šesti pro něho nejvýznamnějších charakteristik v kontextu příslušného nároku. Například pro vstup může být z hlediska ergonomie na prvním místě velikost prostoru, z hlediska estetiky materiály, z hlediska hygieny čistota a z hlediska bezpečnosti informační systémy. Tedy pokud bych vybíral já a hodnotil budovu, kterou si momentálně představuji. Jiný člověk při posuzování jiné budovy by pravděpodobně volil jinak. (Dotazník se může vyplňovat buď bodově – od nejvíce bodů po nejnižší, nebo se může stanovovat pořadí.)

body charakteristiky
0 BAREVNOST
1 ČISTOTA
5 DOCHÁZKOVÉ VZDÁLENOSTI
0 TEPLOTA
2 MATERIÁLY
0 OBSLUHA
4 OSVĚTLENÍ
0 OSLUNĚNÍ
6 VELIKOST PROSTORU
0 VLHKOST
0 VYBAVENOST
0 KVALITA VZDUCHU
0 HLUČNOST
0 ROZMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Tabulka – Výstup z hlediska ergonomie

Pokud dotazovaní řadili charakteristiky dle pořadí, je nutné pořadí přepočítat na body.

1 - 6 bodů
2 - 5 bodů
3 - 4 body
4 - 3 body
5 - 2 body
6 - 1 bod

Bodový výsledek každé charakteristiky je poté násoben počtem voleb. Pro danou metodiku má statisticky větší význam, když danou charakteristiku volí více lidí průměrně, nežli jeden extrémně.Viz příklad volby jednoho uživatele a třech uživatelů.

počet bodů x počet voleb = celkový počet bodů

Ukázka způsobu výpočtu preferencí (dle Ing.Olega N.Mazurova)

Ukázka způsobu výpočtu preferencí (dle Ing.Olega N.Mazurova)

Diagramy závislostí

Přidělením preferencí získáváme významnost jednotlivých charakteristik, a to jak celkově, tak i z hlediska nároků: Ergonomie, estetiky, hygieny a bezpečnosti. Pomocí programu Stanfile 2.32 jsme schopni vypočítat Spearmanovy korelační koeficienty a na jejich základě vytvořit diagramy vzájemných závislostí těchto charakteristik a to opět z hlediska ergonomie, estetiky, hygieny a bezpečnosti. Viz příklad. Teplota má kladnou korelaci s vlhkostí. Úroveň významnosti je 0,99 – tedy velmi vysoká významnost.

Ukázka výstupu z programu Stanfie 2.32. ( výpočet Spearmanova korelačního koeficientu r pro sportovní stavby)

Ukázka výstupu z programu Stanfie 2.32. ( výpočet Spearmanova korelačního koeficientu r pro sportovní stavby)

Proto můžu zakreslit vazbu:

Ukázka zakreslení statisticky významné korelační vazby dvou charakteristik

Ukázka zakreslení statisticky významné korelační vazby dvou charakteristik

Vazby zakresluji pokud je úroveň závislosti:

Nad 70% tence šedou
V zeleném rámečku tučnou zelenou
V modrém rámečku tučnou modrou
V červeném rámečku tučnou červenou

Zakreslení charakteristik:

Zobrazení charakteristiky, která není v dominantní, ani preferenční skupině

Zobrazení charakteristiky, která není v dominantní, ani preferenční skupině

- prázdné bílé pole. Charakteristika nebyla, co se týká preferencí, zařazena do žádné „elitní“ šestice. ( Z hlediska celého kontextu se může jevit nevýznamnou.)

Zobrazení charakteristiky, která je v preferenční skupině konkrétního nároku

Zobrazení charakteristiky, která je v preferenční skupině konkrétního nároku

- světle šedé pole. Charakteristika patří do preferenční skupiny daného nároku ( byla v první šestici - významná v kontextu daného nároku)

Zobrazení charakteristiky, která jev dominantní skupině

Zobrazení charakteristiky, která jev dominantní skupině

- žluté pole. Charakteristika patří do dominantní skupiny charakteristik. ( první šestice z celkového hodnocení charakteristik - významná v celkovém kontextu )

Zobrazení charakteristiky, která je v dominantní skupině, ale není v preferenční skupině konkrétního nároku

Zobrazení charakteristiky, která je v dominantní skupině, ale není v preferenční skupině konkrétního nároku

- dvojbarevné pole – bílo - žluté. Charakteristika patří do dominantní skupiny charakteristik, ale v kontextu daného nároku je nevýznamná. (charakteristika významná v celkovém kontextu, v konkrétním kontextu nevýznamná).

Zobrazení charakteristiky, která je v dominantní skupině, a zároveň v preferenční skupině konkrétního nároku

Zobrazení charakteristiky, která je v dominantní skupině, a zároveň v preferenční skupině konkrétního nároku

- dvojbarevné pole – šedožluté. Charakteristika patří jak do preferenční skupiny charakteristik daného nároku, tak i do dominantní skupiny. (Charakteristika významná jak v kontextu příslušného nároku, tak i v celkovém kontextu).

Graf celkových závislostí charakteristik z hlediska estetiky ( pro sportovní stavby)

Graf celkových závislostí charakteristik z hlediska estetiky ( pro sportovní stavby)

Zde vidíme jednak celkovou provázanost jednotlivých charakteristik, dále i důležitosti (těsnosti) jednotlivých vazeb a významnosti jednotlivých charakteristik. Celek je rozdělen do dvou samostatných celků.

Jednotlivé vazby udávají tzv. hladiny významnosti, v nichž se jednotlivé charakteristiky v daném kontextu nacházejí.

Lineární závislost( nezávislost)

r = 1 (r = -1) 0,1% chyba

r = 1 (r = -1) 0,1% chyba

Velmi těsná korelační vazba

1% chyba

1% chyba

Těsná korelační vazba

5% chyba

5% chyba

Počitatelná korelační vazba

r = > 0,7

r = > 0,7

Bez korelační vazby (nepočitatelná korelační vazba)

r < 0,7

r < 0,7

Bez korelační vazby (nepočitatelná korelační vazba)

Graf závislostí charakteristik z hlediska estetiky na hladině významnosti - lineární závislosti ( pro sportovní stavby)

Graf závislostí charakteristik z hlediska estetiky na hladině významnosti - lineární závislosti ( pro sportovní stavby)

- teplota a vlhkost jsou z hlediska estetiky vnímány jako pevně svázané. Nicméně z hlediska preferencí nevýznamné. ( Je nasnadě, že budova by měla být a v mnohých případech, a tak to i je, co se týče vlhkosti a tepelné pohody vyhovující, proto nemusí být v zorném úhlu očekávání a nároků uživatelů.) Hlučnost a docházkové vzdálenosti jsou jednak preferenčně nevýznamné charakteristiky a jednak netvoří žádné vazby v celkovém kontextu vnímání estetiky. Z toho důvodu je možné vzít tento výsledek na vědomí, ale není nutné z něho vyvozovat žádné další kroky.

Graf závislostí charakteristik z hlediska estetiky na hladině významnosti – těsné vazby ( pro sportovní stavby)

Graf závislostí charakteristik z hlediska estetiky na hladině významnosti – těsné vazby ( pro sportovní stavby)

- Z hlediska významnosti vidíme, že rozmístění zařízení a vybavenost jsou pro uživatele jako charakteristiky z hlediska preferencí v dominantní skupině charakteristik a zároveň v preferenční skupině estetiky. Tedy jedná se o charakteristiky, jejichž prostřednictvím lze nejúčinněji realizovat změny v interiéru, které budou danými uživateli nejvíce registrovány.
- Materiály jsou v preferenční skupině charakteristik, ale nejsou zároveň v dominantní skupině charakteristik. (Jedná se tedy o významnou charakteristiku pouze v kontextu estetiky.)
- Dynamika charakteristik: Z hlediska estetiky lze poměrně snadno interpretovat rozmístění zařízení, materiály i vybavenost a jejich změnou lze vytvořit pevnější vazby mezi ostatními charakteristikami. Například, aby to co je bráno jako základ, tj. teplota a vlhkost, (tyto veličiny musejí být zachovány už z hlediska fyzikálních zákonitostí našeho prostředí) tvořilo stejně těsné vazby.

Graf závislostí charakteristik z hlediska estetiky na hladině významnosti – počitatelné vazby ( pro sportovní stavby)

Graf závislostí charakteristik z hlediska estetiky na hladině významnosti – počitatelné vazby ( pro sportovní stavby)

- V tomto konkrétním případě vidíme téměř celou strukturu navzájem vnímaných charakteristik, která napovídá, že daní uživatelé vnímají budovou z hlediska estetiky jako ucelený komplex.

Pravidlo:
1) Nejvíce jsou uživatelé ovlivňováni dominantní skupinou (nejvíce vnímají jejich případné změny)
2) Preferenční skupiny vnímají uživatelé z hlediska určitých nároků – lze je ovlivňovat právě prostřednictvím dominantní skupiny.